เกี่ยวกับศูนย์บ่มเพาะ

ประวัติความเป็นมาและความสำคัญ

รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้นทั้งในขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเป็นรากฐานสำคัญทางเศรษฐกิจ อันจะน าไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศ โดยเร่งรัดการด าเนินการ ที่เกี่ยวเนื่องทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นรูปธรรม อาทิ สตาร์ทอัพไทยแลนด์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายใหม่ได้น าเสนอนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจและมี ความเป็นไปได้ในการต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายและพัฒนา การศึกษา หรือซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา ได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้ผู้ที่จบอาชีวศึกษามีองค์ความรู้ด้าน ธุรกิจสามารถออกไปเป็นผู้ประกอบการที่ตั้งตัวได้โดยไม่จ าเป็นต้องเข้าสู่ภาคแรงงานเพียงอย่างเดียว
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาและฝึกอบรม วิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนทั้งในระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีในทุก สาขาวิชาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และ...
อ่านต่อ

โครงสร้างการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
(1) ทำหน้าที่บริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะฯ ประสานงาน สร้างความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆให้เป็นไปตามที่คณะกรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะฯ กำหนด
(2) ดำเนินการบ่มเพาะกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนประสานงานในการจัดหาที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาบัญชีให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
(3) ประสานงานกับสถาบันการเงินและหน่วยงานอื่นๆเพื่อหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนกลุ้มเป้าหมาย
(4) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตามความต้องการของแต่ละกลุ่ม
(5) รับผิดชอบอาคารสถานที่ วัสดุครุภัฑ์เครื่องมือุปกรณ์ในศูนย์บ่มเพาะฯ
(6) ดำเนินการดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณและเงินรายได้ต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ และคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะฯกำหนด
(7) สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน
(8) งานอื่นๆ ตามที่สถานศึกษามอบหมาย

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ดาวน์โหลด