กิจกรรม

ภาพกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะ

25640616ประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ระดับสถานศึกษา 2563 เพิ่มเติม

25630929โครงการศึกษาดูงานฯ การเป็นผู้ประกอบการายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม

25630922การประกวดคัดเลือกแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม

25630828โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม

25630827โครงการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม

25630730ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม

25620829ศึกษาดูงานการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ อาชีวศึกษาระดับชาติ เพิ่มเติม

ปฏิทินการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ

ปฏิทินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ

โครงการ

โครงการ..................................................................................................................ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

โครงการ..................................................................................................................ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

โครงการ..................................................................................................................ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

โครงการ..................................................................................................................ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

โครงการ..................................................................................................................ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

โครงการ..................................................................................................................ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

คำสั่ง

25640611คำสั่งแต่งตั้งคณะกรมการรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

25640611คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

25640611คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

คำสั่งตั้งแต่ง...................................................................................................................ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

คำสั่งตั้งแต่ง...................................................................................................................ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

คำสั่งตั้งแต่ง...................................................................................................................ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

คำสั่งตั้งแต่ง...................................................................................................................ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

คำสั่งตั้งแต่ง...................................................................................................................ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

ประกาศ

25640623ประกาศผลการประกวดคัดเลือกแผนธุรกิจ พัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน......................................................................................................ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

รายงานผลการดำเนินงาน......................................................................................................ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

รายงานผลการดำเนินงาน......................................................................................................ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

รายงานผลการดำเนินงาน......................................................................................................ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

รายงานผลการดำเนินงาน......................................................................................................ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่