ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของรัฐบาล หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือ พัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม

เป้าหมาย
1. กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เรียนในสถานศึกษา หรือประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ
2. เชิงปริมาณ
2.1 จำนวนผู้เรียนอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 คน ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป เปลี่ยนเป้าหมายเชิงปริมาณโดยกำหนดให้จ านวนผู้เรียนอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมฯ ไม่น้อยกว่า 25 คน
2.2 จำนวนผู้เรียนอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา และด าเนินการประกอบธุรกิจ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป เปลี่ยนเป้าหมายเชิงปริมาณ จากจ านวนผู้เรียน เป็นจ านวนธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ธุรกิจ
2.3 จำนวนผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ผ่านกระบวนการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน
2.4 มีการนำสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการธุรกิจ โครงงาน งานวิจัย ฯลฯ มาต่อยอดเชิงพาณิชย์ด้านผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ธุรกิจ
3. เชิงคุณภาพ
3.1 มีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
3.2 ผู้เรียนมีความพร้อม สามารถที ่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม

ธุรกิจของศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่

ธุรกิจD.I.Y.ของที่ระลึกจากงานไม้

ธุรกิจขนมจีบทอดมันยอดมาก

ธุรกิจมาเด้อ..ไข่กระทะ

ธุรกิจสลัดทอดเอ็นจอย

ธุรกิจบีทีซีหมูแดดเดียว

ธุรกิจรถแห่ผู้ใหญ่บ้านไลท์แอนด์ซาวด์

ธุรกิจซ่อมสีและขัดสีรถยนต์

ธุรกิจ​ไอติมทอดฟรุ๊ตตี้

ธุรกิจบีไอซี. ซูชิ

ธุรกิจบีไอซี. ไข่ม้วน

ธุรกิจบีไอซี. สลัดโรล

ธุรกิจซาลาเปาเป๋าตุง

ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะและสำเร็จการศึกษา ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ

อาหารและเครื่องดื่ม

ชื่อผู้ประกอบการ นางสาวฐิดารัตน์ วัชรภิรมย์

ลักษณะธุรกิจ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

สถานที่ตั้ง ตลาดนัดในเขตอำคลองท่อง

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ 53/3 หมู่ 1 ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

เบอร์ติดต่อ -


สุดาพรทะเลเผา ซีฟู้ดปิ้งย่าง

ชื่อผู้ประกอบการ นางสาวสุดาพร ฟองอ่อน

ลักษณะธุรกิจ จำหน่ายอาหาร

สถานที่ตั้ง ตลาดบริเวลานหน้าสระใหญ่ อำเภอบัวใหญ่

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ 281/9 ถนนเทศบาล 1 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120

เบอร์ติดต่อ 065-8100996